GALERIA ILUSTRACJI

                         mis à jour / updated :


http://web.archive.org/web/20111208143605/http://www.samoloty.ow.pl/

Traduction Google Photo illustration

GALERIA ILUSTRACJI Galerie d'illustrations


G aleria ilustracji zawiera ułożone alfabetycznie odnośniki do zdjęć i rysunków samolotów dostępnych na naszych WWW i stanowi swego rodzaju spis takich grafik. G allery illustration contient des liens par ordre alphabétique, à des photos et des dessins d'avions disponibles sur notre site Web et est une sorte d'inventaire de ce calendrier. Umożliwia dzięki temu szybki i bezpośredni dostęp do ilustracji bez potrzeby przeglądania całego serwisu strona po stronie. Il permet, grâce à un accès rapide et direct aux images sans avoir à parcourir la page complète du site par la page. Są tu umieszczone zarówno ilustracje dostępne także w innych miejscach na naszych stronach (głównie przy opisach samolotów), jak i zdjęcia lub rysunki przygotowane specjalnie do galerii i na razie niedostępne nigdzie indziej. Il ya illustrations placés tous deux également disponible dans d'autres endroits sur nos sites (principalement les descriptions des aéronefs) ainsi que des photos ou des dessins préparés spécialement pour la galerie et pour le moment pas disponible ailleurs. Galeria zawiera miniaturki ilustracji oraz podpisy do nich, a samo zdjęcie lub rysunek w dużym formacie wyświetlane jest w oddzielnym oknie po kliknięciu na odnośnik "ukryty" pod miniaturką (w tym celu przeglądarka musi obsługiwać JavaScript). La galerie contient des vignettes des illustrations et des légendes à eux, et la même image, ou le dessin en grand format est affiché dans une fenêtre séparée en cliquant sur le "caché" sous la vignette (y compris le navigateur doit prendre en charge JavaScript). Tak jak w przypadku innych działów naszego serwisu również ilość prezentowanych w galerii ilustracji będzie systematycznie rosnąć w przyszłości. Comme avec d'autres branches de notre service est également le montant présenté dans la galerie illustration devrait croître régulièrement à l'avenir. Tu także najłatwiej można będzie znaleźć pojawiające się nowości w tym zakresie. Ici vous pouvez également trouver facilement les innovations émergentes dans ce domaine.

Ze względu na obszerność materiału - obecnie w galerii prezentujemy już prawie 570 zdjęć i rysunków - podzieliliśmy go na dziewięć części ( uwaga: wszystkie podstrony zawierają dużo grafiki !): En raison de l'ampleur de la matière - en ce moment à la galerie présentant près de 570 photos et dessins - ont divisé en neuf parties (note: toutes les pages contiennent beaucoup de graphiques!)

A - Bi | Bl - Co | Cu - F | G - Kl | Ko - Ma | Mc - Ni | No - P | R - S | T - Z A - Bi | Bl - Co | Cu - F | G - Kl | Ko - Ma | Mc - Ni | Non - P | R - S | T - Z


Ponadto poniżej zamieściliśmy wykaz nowości , które pojawiły się podczas ostatniej aktualizacji: Ont également inclus ci-dessous une liste des innovations qui ont émergé au cours de la dernière rénovation:


  Polecamy także galerię rysunków-karykatur samolotów, których autorem jest Robert Pietracha. Nous vous recommandons également une galerie d'avions dessins-caricatures par Robert étages. Mamy nadzieję, że ich oglądanie będzie prawdziwą przyjemnością, a dodatkową zabawę sprawi odgadywanie nazw sportretowanych samolotów. Nous espérons qu'ils seront un vrai plaisir à regarder, et de faire plaisir supplémentaire deviner les noms des plans représentés.  
GALERIE Dessin de bande dessinée-AVION

Zapraszamy ! Vous êtes les bienvenus!


Uwaga: prawa autorskie do prezentowanych ilustracji należą wyłącznie do ich właścicieli. Remarque: Les droits d'auteur des illustrations présentées appartiennent exclusivement à leurs propriétaires respectifs. Szczegóły - zobacz tutaj . Détails - voir ici .